Thể lệ gia nhập hội

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý vị có mong muốn tham gia Hội KHKT và KT Biển TP Hồ Chí Minh. Để thuận tiện chúng tôi giới thiệu thể lệ và mẫu đơn gia nhập Hội.

THỂ LỆ GIA NHẬP HỘI 

 Điều kiện đăng ký:

 Hội viên cá nhân: Những công dân Việt Nam hoạt động trong lãnh vực KHCN và Kinh tế Biển trên địa bàn TP.HCM và các địa phương khác tán thành điều lệ của Hội KHKT và KT Biển TP HCM, tự nguyện và nhiệt tình ủng hộ, tham gia công tác Hội, có đơn xin được làm hội viên thì được xét kết nạp làm Hội viên cá nhân của Hội.

Hội viên đơn vị: Những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực KHCN và KT biển trên địa bàn TP.HCM và các địa phương khác có tư cách pháp nhân, hoặc đang hoạt động như một thực thể hành chính, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện và nhiệt tình tham gia công tác Hội, có đơn xin gia nhập Hội, được xét kết nạp làm Hội viên đơn vị của Hội.

Quyền lợi của Hội viên: 

 Được tham gia các kỳ họp, đại hội, được tham gia thảo luận các hoạt động chung của Hội, ứng cử, bầu cử vào cơ quan lãnh đạo của Hội.

Được tham gia các tổ chức và các hoạt động của Hội, được Hội tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong các hoạt động cho Hội.

Được Hội cung cấp thông tin, tạo điều kiện nâng cao trình độ hiểu biết, hỗ trợ các công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống.

Được quyền xin ra khỏi Hội.

Nghĩa vụ của hội viên: 

 Tôn trọng và chấp hành Điều lệ của Hội, thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các chỉ thị Nghị quyết của Hội và nhiệm vụ của Hội phân công.

Mở rộng ảnh hưởng của Hội, tuyên truyền phát triển hội viên mới, tham gia đầy đủ sinh hoạt của Hội.

Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ mới có hiệu quả cao vào việc khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường biển.

Giữ vững đoàn kết trong Hội, hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động vì lợi ích chung.

Đóng hội phí đầy đủ và kịp thời.

 

Liên hệ  với Hội:

Thư từ liên lạc xin gửi về Văn phòng của Hội tại địa chỉ:

Phòng D109 (Hội Biển TPHCM) Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Số  2 đường D3 khu Văn Thánh Bắc, P25, Q.Bình Thạnh TPHCM

ĐT: 08.3.5127781 gặp Phương Thảo

Fax: 08.3.8980456  Email: hoibienhcm@gmail.com

(Mẫu đơn dành cho hội viên đơn vị)

 

 CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

——————

ĐƠN XIN GIA NHẬP 

HỘI  KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ BIỂN TPHCM 

 

 Kính gửi : Hội KHKT và KT Biển TPHCM  

Tên đơn vị:

Ngày thành lập :

Tên Giám đốc:  Ngày sinh:

Tên người đại diện pháp luật:

Số giấy phép  đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

E-mail: Website:

Số vốn pháp  định:

Doanh thu:

Lĩnh vực hoạt động:

Tổng số cán bộ  công nhân viên:

Sau khi nghiên cứu dự thảo Điều lệ Hội, công ty chúng tôi đăng ký gia nhập Hội KHKT và KT Biển để hoạt động cho sự phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế Biển tại Việt Nam.

Được gia nhập Hội, công ty chúng tôi hứa chấp hành Điều lệ và các quy chế của Hội, tích cực tham gia hoạt động cho Hội, thực hiện đóng hội phí theo quy định.

                                                                                         ………… ngày …tháng …… năm 20…

                                                                                                        Người đại diện 

                                                                                                    (Ký tên và đóng dấu)